Vedtægter

Grundbestemmelser for Frivilligt Veteranforum.

Baggrund: Personer, som efter Folketingets beslutning skal eller har været udsendt i mission til krigs- og konfliktområder – veteraner og deres pårørende – står før, under og efter hjemkomsten til Danmark med særlige problemer og udfordringer forårsaget af deltagelsen i missionerne. I nogle tilfælde er den bedste løsning for disse veteraner og pårørende tilbud af forskellig art, som frivillige organisationer og foreninger stiller til rådighed. Det er vigtigt, at der er kontakt, forståelse og samarbejde mellem de involverede organisationer og foreninger, som sikrer åbenhed om tilbuddene og samspil om behov.

§ 1.

Frivilligt Veteranforum har til opgave at varetage fælles interesser, bistå med løsningen af fælles opgaver, styrke samarbejdet samt muliggøre udveksling af erfaringer med det formål at bidrage til løsning af de særlige problemer og udfordringer, veteraner og deres pårørende i Danmark kan stå overfor.

Som medlem af Veteranforum kan optages frivillige organisationer og foreninger, der arbejder med de i stk. 1. nævnte opgaver.

Foreninger, der er tilsluttet en landsdækkende paraplyorganisation, repræsenteres af denne.

§ 2.

Frivilligt Veteranforum varetager sine opgaver gennem fællesmøder, som afholdes tre gange årligt. Hvert medlem af Veteranforum udpeger repræsentant/er til fællesmøderne og kan i tilfælde af forfald anmelde substitut/er.

Forsvarets Veterancenter, Livlinen/HKKF, CS og HOD tilbydes observatørplads.

Der kan indbydes interessenter eller eksperter efter behov.

§ 3.

På årets sidste møde vælges en koordinator for det efterfølgende år, således at den et-årige koordinatorrolle går på skift mellem Frivilligt Veteranforums medlemmer. Koordinatorrollen kan løses af to foreninger i fællesskab

Koordinator leder fællesmøderne og udsender dagsorden og beslutningsreferat til repræsentanterne.

Repræsentanternes forslag til dagsorden skal være koordinator i hænde 14 dage forud for mødedatoen.

Koordinator udsender dagsorden for møderne senest 8 dage forud for mødedato.

Beslutningsreferatet udsendes senest 8 dage efter mødet. Referatet anses som godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage efter udsendelsen.

Al korrespondance foregår elektronisk.

På et møde kan det besluttes at afholde et ekstraordinært møde.

§ 4.

Fællesmøderne er rådgivende for medlemmerne, og der kan ikke træffes beslutninger, som er bindende for disse. Forslag fra fællesmøderne til fælles tiltag eller udtalelser forudsætter at alle medlemmerne tilkendegiver, at de går ind for – eller ikke går imod – forslaget.

De enkelte medlemmer udfører deres arbejde i fuld selvstændighed efter deres egne retningslinjer for arbejdet.

§ 5.

Optagelse af nye medlemmer kræver beslutning på et fællesmøde med simpelt flertal.

Eksklusion af medlemmer kræver beslutning på to af hinanden følgende fællesmøder med ¾ dels flertal af de fremmødte.

§ 6.

Frivilligt Veteranforum kan ikke modtage økonomiske midler eller økonomisk støtte.

Hvert medlem afholder selv udgifterne til deres deltagelse. Hvis fællesmødet træffer en beslutning, der er udgiftskrævende, f.eks. indkaldelse af personer med særlig ekspertise, skal finansieringen af udgiften indgå i beslutningen.

§ 7.

Frivilligt Veteranforum ophører, når det vedtages på to af hinanden følgende fællesmøder med ¾ dels flertal af de fremmødte eller de deltagende organisationer er enige herom eller antallet af deltagende organisationer kommer under to.

Grundbestemmelserne er tiltrådt ved det stiftende møde i Frivilligt Veteranforum den 13. august 2014

 

Lukket for kommentarer.